Privacy statement Care4Animals 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Deze privacyverklaring informeert u over uw rechten als cliënt van Care4Animals en de plichten van de dierenartsen, medewerkers en stagiaires met betrekking tot persoonsgegevens.

Care4Animals registreert van uw huisdier de medische gegevens en daarnaast de persoonsgegevens van de eigenaar. De privacyverklaring is bedoeld om u als cliënt van Care4Animals te informeren over de wijze waarop Care4Animals de persoonsgegevens registreert en wat uw rechten zijn in het kader van de AVG.

Website Care4Animals

Van het bezoek aan de Care4Animal website of Facebook worden geen persoonsgegevens geregistreerd.
 

Registratie persoonsgegevens cliënten Care4Animals en doel

Persoonsgegevens worden geregistreerd op het moment dat u gebruik maakt van de diensten van de dierenkliniek Care4Animals en dienen het volgende doel:

 • Door u te informeren over de status van de behandeling of onderzoek.
 • Voor een klantentevredenheidsonderzoek.
 • Voor het versturen van facturen, per email of per post.
 • Voor het versturen van herinneringsberichten per email of per post.

De volgende persoonsgegevens worden geregistreerd:

 • Aanhef, voorletters, tussenvoegsel, naam, adres, huisnummer, postcode, woonplaats.
 • Telefoonnummer en e-mailadres.
 • Bankrekeningnummer.

Inzien en wijzigen van uw persoonsgegevens

U kunt op ieder moment inzage vragen in de gegevens die Care4Animals over u registreert. U kunt daartoe een e-mail sturen met het verzoek aan: info@care4animals.nl of schriftelijk aan Care4Animals, Rijksweg 22, 6921 AG Duiven.

Indien uw e-mail adres niet bij Care4Animals staat geregistreerd kan u worden verzocht om de gegevens persoonlijk op te halen en kan worden gevraagd om u te legitimeren.

Bewaren van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is. Voor de behandelingsgegevens van uw dier(-en) is de bewaartermijn in principe vijf jaar (vanaf het moment van de laatste behandeling), tenzij langer bewaren voor specifieke doeleinden noodzakelijk is. Dit ter beoordeling van Care4Animals. Voor financiële gegevens is de bewaartermijn in principe zeven jaar. 

Medewerkers van Care4Animals

De medewerkers van Care4Animals hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens conform het gestelde in de AVG. Persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming gedeeld met derden.

De uitzondering op deze regel is dat officiële instanties de bevoegdheid hebben om gegevens over u en uw dier(-en) te vorderen ter handhaving of voorkoming van uitbraak van een besmettelijke dierziekte. In voorkomend geval en na uw uitdrukkelijke toestemming, kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met een andere dierenzorgverlener. Met deze zorgverleners is een verwerkingsovereenkomst afgesloten die de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw gegevens waarborgen.
 

Beveiligen van persoonsgegevens

Care4Animals kent uitsluitend een digitale registratie van persoonsgegevens en er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de overdracht en het bewaren van gegevens veilig verloopt. De persoonsgegevens staan op een externe server via een beveiligde internetverbinding. De bestanden zijn verder beveiligd met wachtwoorden en codes die regelmatig worden gewijzigd.

Uw rechten als cliënt van Care4Animals

Conform het gestelde in de AVG heeft u als cliënt de volgende rechten:

 • u heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens;
 • u heeft recht op correctie van deze persoonsgegevens;
 • u heeft recht op aanvulling of verwijdering van persoonsgegevens;
 • u heeft het recht om persoonsgegevens in digitale kopie te krijgen;
 • u heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwijdering uit het e-mail bestand voor herinnering voor vaccinatie

Wanneer u niet geïnformeerd wilt worden over de naderende vaccinatie voor uw dier, dan kan u een e-mail sturen met het verzoek om geen herinnering meer te ontvangen. U wordt dan direct uit het bestand verwijderd. Het bestand voor de herinneringen wordt geautomatiseerd aangemaakt en per datum verstuurd naar het geregistreerde e-mailadres. Care4Animals benadrukt dat het vaccineren van huisdieren naast uw verantwoordelijkheid voor uw eigen huisdier, ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid is.

Geautomatiseerd afsprakensysteem

Bij Care4Animals wordt gebruik gemaakt van programmatuur om via de website online een afspraak in te plannen. Bij het plannen van een afspraak wordt u gevraagd of u reeds klant bent bij Care4Animals. Deze vraag is ter voorbereiding van de dierenarts voor het consult.

Tijdens het online plannen van een afspraak worden persoonsgegevens geregistreerd om een afspraak op naam mogelijk te maken. Indien u niet wilt dat uw persoonsgegevens in het afsprakenregister worden opgenomen, kunt u telefonisch contact opnemen met Care4Animals of naar het spreekuur komen.

Gegevens over uw huisdier

 • Er zijn ziekten bij dieren die overgedragen kunnen worden op mensen (zoönose). Care4Animals zal u bij een geconstateerde besmettingshaard mondeling informeren.
 • In bepaalde gevallen is er een wettelijk verplichte registratie (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) van behandelgegevens in de daarvoor aangewezen databanken. U wordt daarover geïnformeerd door Care4Animals.
 • Met uitdrukkelijke toestemming van u, kunnen behandelgegevens worden doorgestuurd voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek en voorlichting.

Alle rechten voorbehouden. Care4Animals heeft de AVG informatie met zorg opgesteld en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen, op welke wijze dan ook, die het gevolg is van een onjuiste interpretatie van de informatie over de AVG door betrokkene.

Care4Animals behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring en adviseert om regelmatig de laatste versie van het statement te controleren.

Vragen dan wel verzoeken met betrekking tot privacy gerelateerde zaken kan worden gestuurd aan: info@care4animals.nl.

Een cliënt van Care4Animals is gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van de eigen persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.